top of page
Minimalist Green Delivery Order Vegetables Store Instagram Post (1).jpg
335664441_1151701418782679_8400566114770040533_n.jpg
384469816_638157165055545_746251523753953111_n.jpg

           Neurografika

Je autorská metoda, která pomáhá řešit životní problémy pomocí malování. Tuto metodu vyvinul v roce 2014 Pavel Piskarev, doktor psychologických věd a trenér obchodních dovedností. Každý z nás si vytváří vlastní vzorce chování. Jsou uloženy v podvědomí a vytvářejí neuronová spojení. Čím častěji používáme určitý vzorec chování, tím je spojení silnější. Neuronová spojení se spojují do neuronové sítě.

Základem neurografie jsou následující teze:

 • Každý člověk si vytváří svou vlastní představu o světě. Je odrazem okolní reality v mysli jedince. Každý z nás si interpretuje realitu kolem sebe po svém.

 •  Náš pohled na svět je převážně tvořen vizuálními vjemy. Ty reprodukují hluboké vazby, které se vyskytují mezi neurony. Mnohočetná neuronová spojení utvářejí naše vědomí a vnímání světa.

 •  Když člověk přenese tyto představy na papír, vidí svůj problém vyjádřený v jednoduchých geometrických tvarech (čáry, kruhy, trojúhelníky, mnohoúhelníky atd.).

 •  Grafické zobrazení problému pomáhá lépe pochopit jeho podstatu, správně formulovat otázku, a nakonec najít řešení.

 • V neurografii jsou vlastně ztělesněny myšlenky arteterapie velkého psychiatra Carla Gustava Junga.  

 • Takto je neurografie metodou vizualizace problémů v podobě jednoduchých vizuálních obrazů. Pomáhá najít způsob řešení i z těch situací, které se zdají být neřešitelné.

                        Mezi hlavní algoritmy neurografie patří:

 •  Algoritmus pro odstranění omezení. Používá se k odstranění znepokojivých rušivých zážitků, emocí, pocitů a dotěrných myšlenek. Výsledkem je jejich krásná a vědomá transformace.  Neurosketching. Jedná se o algoritmus rychlého kreslení. Hlavním cílem je dosáhnout rychlých změn v myšlenkách, vnitřním stavu. Pomocí tohoto algoritmu dochází k uvolnění tvůrčí energie. Používá se při kreslení portrétů, krajin, zátiší, a také pro poznámky při přednáškách, rozhovorech, jednáních.

 • NeuroMandala je algoritmus pro vytváření vlastní individuální kresby, mandaly. Při kreslení neuromandaly podle určitých pravidel dochází k silné transformaci na 7 úrovních významu. Působení mandaly, nabité potřebnými silami, otevírá nový potenciál pro životní zkoumání.

 •  Neurokompozice. Tento algoritmus pomáhá umělci-neurografovi rozšířit nástroje, které má k dispozici. A také osvojit si psychologii moci a převést vědomí do režimu utváření požadované reality.

 •  NeuroTiming. Tento algoritmus se také nazývá algoritmus časové linie. Pomáhá budovat vlastní jedinečnou cestu do budoucnosti a připravuje cestu úspěchům. Autor metody neurografie si tento algoritmus NeuroTimingu velmi oblíbil a považuje ho za jedinečný způsob řízení času (time managementu).

 • NeuroCíl. V procesu kreslení pomocí tohoto algoritmu se pracuje se 3 kategoriemi  cíl, dosažení, výsledek. Každá z těchto kategorií má své vlastní grafické znázornění. Jejich přenesením na papír se člověk naprogramuje na skutečné úspěchy 

 • NeuroKontakt. S lidmi komunikujeme podle určitého modelu, který je vytvořen v našem podvědomí. Tento algoritmus pomáhá změnit zavedený systém vztahů s lidmi. A podle toho modelovat vztahy, které v životě potřebujeme.

Algoritmy Neurografiky

     Člověk začal malovat dávno předtím, než se naučil mluvit. Aby se podělil o své zážitky, používal improvizované prostředky a zobrazoval různé výjevy ze svého života. Archeologové stále objevují starověké jeskynní malby. Pro sdělení informací byly k dispozici pouze obrázky. Můžeme vidět scény lovu, hostin a obětí. Obrázky byly jednoduché - co vidím, to nakreslím. Pak se kresby začaly transformovat. Lidé začali mluvit, ale ještě neměli písmo . A objevuje se stále více obrazů a symbolů. Jeden znak má mnohem širší výklad než to, co představuje.

     Pak se objevilo písmo a člověk začal prostřednictvím slov sdělovat své myšlenky. Ale symbolismus nás provázel po celá staletí a dodnes se aktivně používá. Kulturní kód různých zemí a národů má své vlastní stopy. A to, co je pro některé lidi srozumitelné a svaté, nedává smysl pro druhé.

     Existují však univerzální metafory, které jsou společné celému lidstvu. Mýty prostupují naším životem, jsou téměř stejné u všech národů a všichni jim dobře rozumíme. Je naším kolektivním nevědomí. V těchto poselstvích je mnoho symbolismu. Neurografie se obrací k lidskému nevědomí. Nemůžeme s ním vést běžný dialog prostřednictvím slov, nerozumí verbálnímu kódu. Jazykem podvědomí jsou představy. Vidíme je ve snech, vnímáme je ve znacích, vidíme je v mýtech, objevujeme je v archetypálních obrazech.

     Díky těmto poselstvím můžeme mluvit se svou duší, ponořit se do vlastního nitra, abychom věcem lépe a lépe rozuměli. Dalo by se říci, že neurografie je jazykem nevědomí, osobního a kolektivního. Právě proto neurografie funguje tak dobře. Využívá symbolismu jednoduchých figur a archetypálních poselství abstraktních představ k syntéze významu. Tímto způsobem propojuje nevědomou a vědomou část. Takto se vytváří naše vhledy. Takto si všímáme svých vzorců (patternu). Takto získáváme možnost volby a stáváme se svobodnějšími.

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon
 • White Twitter Icon
 • White YouTube Icon
 • White Vimeo Icon
bottom of page